NAV 

 

Nav kan betale for våre tjenester.

 

Hvis du ikke får den hjelpen du trenger av NAV kan du be dem om å kontakte oss.

Her er det lovmessige grunnlag for at NAV kan betale for bistand i enkeltsaker i sosialtjeneste- og gjeldsordningsloven:

§ 17. Opplysning, råd og veiledning

 

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

§ 1-5.Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere, jf. lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17.